elektromozaik

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

Штампа Ел. пошта

Оснивањем ЈП „Комунално Брчко“ послови дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом потрошача на територији Брчко дистрикта БиХ прешли су из надлежности Владе Брчко дистрикта БиХ на ЈП „Комунално Брчко“. ЈП „Комунално Брчко“ је лиценцирани правни субјекат за дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом у Брчко дистрикту БиХ, а наведеним пословима се бави РЈ Електродистрибуција.

Основни задатак Радне јединице Електродистрибуција је испорука квалитетне електричне енергије свим купцима на територији Брчко дистрикта БиХ уз минималне застоје у испоруци, одржавање електроенергетских објеката, одржавање објеката јавне расвјете, праћење кретања електричне енергије од мјеста преузимања до мјеста испоруке крајњим потрошачима, контрола мјерних мјеста, те предузимање активности како би се дистрибуција електричне енергије одвијала уз што мање техничке и економске губитке. Поред наведених, активности ове радне јединице су и праћење савремених трендова у области дистрибуције електричне енергије, развијање опреме и уређаја који се користе у дистрибуцији електричне енергије, примјена савремених рјешења и модернизација дистрибутивних објеката, праћење процеса реформе и реорганизације електроенергетског сектора у БиХ и давање приједлога за прилагођавање електродистрибутивне дјелатности на подручју Брчко дистрикта БиХ. Да би се обезбиједило квалитетно обављање наведених услуга, рад РЈ Електродистрибуција је организован кроз сљедеће службе:

  • Техничка служба – пружа техничку подршку процесу дистрибуције електричне енергије кроз праћење стања електроенергетских објеката, израду планова ревизије, развој електроенергетске опреме и приједлоге за примјену нових техничких рјешења у овој области.
  • Служба за одржавање мреже – ради непосредно на одржавању електроенергетских објеката у складу са усвојеним плановима, на отклањању кварова по пријавама потрошача, као и на одржавању објеката јавне расвјете.
  • Служба за контролу и прикључке – прати кретање електричне енергије кроз дистрибутивну мрежу, врши контролу стања дистрибутивне мреже, прикључење нових купаца те контролу мјерних мјеста.

Укупан број потрошача на територији Брчко дистрикта БиХ је око 35.000, за чије потребе се на годишњем нивоу у просјеку испоручи 225 – 260 GWh електричне енергије. Мрежу система електродистрибуције чине: 100 km далековода 35 kV, 410 km далековода 10 kV, осам чворних трафостаница 35/10 kV и 476 трафостаница 10(20)/0,4 kV.

Нови трендови у структурама нисконапонске и средњенапонске мреже наметнули су и стална унапређења у дистрибуцији електричне енергије, које наше предузеће прати и усваја. Осим значајних инвестиција у реконструкцију и изградњу далековода, трафостаница, трансформатора и других електроенергетских објеката, у претходном периоду значајна финансијска средства инвестирана су и у имплементацију система даљинског надзора и управљања мрежом средњег напона. Успостављен је дистрибутивни центар управљања из којег се управља системом. Систем даљинског надзора и управљања (СДНиУ) обезбјеђује квалитетну испоруку и снабдијевање електричном енергијом са минималним бројем прекида у дистрибуцији, оптимизира трошкове одржавања система и омогућава брзо прилагођавање на варијабилну потрошњу. 

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА