Заштита животне средине

Заштита животне средине подразумијева скуп различитих поступака и мјера обједињених са циљем спријечавања угрожавања околине ради очувања биолошке равнотеже. Под заштитом животне средине подразумијева се не само заштита живота и здравља људи, већ и очување биљне вегетације и животињског свијета.

Ради јаснијег дефинисања односа према околини, наше предузеће усвојило је Политику заштите животне средине, која се темељи на нормама ISO 14001:2009 и којом се наше предузеће обавезало да ће поступати у складу са захтјевима овог стандарда и законима који регулишу област заштите животне средине.

Наше предузеће је од оснивања еколошки освијештена организација која у оквиру свог пословања проводи мјере заштите околине и очувања енергетских и природних извора, а сада о томе води и додатну бригу, јер у годишње циљеве и планове уграђује важне аспекте околине, међу којима су:

 • контрола емисије гасова у ваздух,
 • збрињавање чврстог отпада,
 • збрињавање течног отпада,
 • едукација запослених лица.

Политика заштите животне средине ЈП „Комунално Брчко“ подразумијева да се у раду поштују прописани безбједносни и технички стандарди, као и стандарди квалитета у складу са усвојеним стратешким усмјерењима и циљевима предузећа. Својим радом тежимо постизању сигурног и стабилног радног окружења које проистиче из самокритичне оцјене постигнутог стања, обезбјеђења квалитетних комуналних услуга и прихватљивости у јавности на темељу транспарентног и пажљивог дјеловања те брижног односа према околини. Свјесни смо значаја животне средине за будуће нараштаје те се обавезујемо на њено очување.

Руководство и сви запослени се обавезују да ће:

 • поступати у складу са стандрадима BAS EN ISO 14001:2009,
 • поступати у складу са захтјевима важећег законодавства, те осталим захтјевима повезаним са животном средином које је предузеће прихватило,
 • у дјелатности електродистрибуције – пратити и управљати потрошњом и коришћењем енергије и тежити достизању највишег степена енергетске ефикасности; у дјелатности производње и дистрибуције воде – производити микробиолошки и хемијски исправну воду те рационализовати потрошњу и смањити губитке; у дјелатности прикупљања и депоновања отпада – смањивати количине отпада кроз поновно коришћење и рециклажу и одлагати га тако да што мање штети животној средини,
 • проводити расположиве мјере за заштиту животне средине, очување енергетских и природних извора,
 • интегрисати побољшања важних аспеката околине у пословне планове и годишње циљеве,
 • штедити ресурсе и енергију, пратити и мјерити утицаје на животну средину и у случају одступања предузети одговарајуће корективне мјере,
 • дјеловати превентивно и примјеном планова дјеловања за случај опасности (акцидената), ублажавати могућност штетног утицаја по околину,
 • образовати и оспособљавати запослене и кориснике услуга за одговорно поступање према животној средини, те са политиком животне средине упознати све пословне партнере и добављаче,
 • омогућити заинтересованој јавности увид у политику поступања са животном средином.
 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА